Menu

看門狗 自由軍團 (Watch Dogs Legion) 招募小技巧分享

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

作者:劣質的豆腐

來源:看門狗軍團吧

1.不能打NPC,否則會反感,反感兩顆星不能招募。

2.招募人物畫像和模型不太一樣。有幾個畫像都露牙齒的,模型挺好看。

3.死亡模式,發現最怕的是突然爆發的戰鬥,一般直接掛。

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp