Menu

三角戰略 (TRIANGLE STRATEGY) 初期刷戰巧點數位置分享

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
來源:互聯網

練習場第二個圖,敵方留一個治療師,引到第二台階位置。
4人圍住,敵人一般優先攻擊物防最低,他背後放物攻最低的女主,女主背攻+1,冰術師連攜+1,觸發高處攻擊+1,一輪+3點,敵方hp少於50%(目測)就回血,如此反覆即可。Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp