Menu

寶可夢劍盾 DLC鎧之孤島 極巨菇菇的獲取位置一覽

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

作者:大圓


第二大修行就是要我們去採取極巨菇菇,而極巨菇菇就是在這個熱身洞窟,雖說馬師傅已經指明了這個洞窟的途徑,但是有很多玩家都去到別的洞穴的

一定要記住是熱身洞窟,並不是鬥志洞穴、戰鬥洞穴,當來到熱身洞窟再往前一點就會看到極巨菇菇了

在熱身洞窟就可以撿到極巨菇菇了,但是撿取之前會觸發一場戰鬥

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp