Menu

臥龍 蒼天隕落 神獸朱雀屬性介紹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
來源:互聯網

朱雀:火系神獸

神獸之佑:

基本攻擊時的氣勢獲得量 8.0% ~ 16.0%

絕技傷害 +8.0%

攻擊動作中承受的傷害 -10.0%

禦火術的消耗氣勢 -20.0%

神獸召喚:朱雀現身,並用火焰燒盡周圍一切.。若士氣級別在10以上,可發動追加攻擊。

神獸評價:朱雀為偏重進攻性的神獸,增加氣勢獲得量,絕技傷害,並能減少部分承受的傷害。因為本作鼓勵進攻,因此朱雀也是開荒時較強的神獸。

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp